Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 24-7 Koffie Service B.V.

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. 24-7 Koffie Service B.V., statutair gevestigd op het adres Grote Wade 62, 3439 NS te Nieuwegein, KvK nummer 65602692, hierna: ”24-7”;
2. Wederpartij: de natuurlijke persoon/rechtspersoon met wie 24-7 een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking aangaat dan wel aan wie 24-7 een aanbieding doet;
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen 24-7 en Wederpartij en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
4. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Wederpartij worden afgeleverd, zullen worden afgeleverd, worden geleverd en/of zullen worden geleverd;
5. Diensten: alle diensten die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Wederpartij worden geleverd en/of zullen worden geleverd;
6. Schade: alle door Wederpartij geleden directe vermogensschade, uitdrukkelijk uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade;
7. Automaat: een machine waar een consumptie uitkomt, zijnde onder andere maar niet beperkt tot: koffie, koffievarianten, thee, snacks, frisdrank, water en vers-waren;
8. Toebehoren: losse accessoires ter ondersteuning van de werking van de Automaat;
9. Ingrediënten: de door Wederpartij zelf aangeschafte ingrediënten die nodig zijn om tot uitgifte van een consumptie uit een Automaat te komen;
10. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen
24-7 en Wederpartij. Door te contracteren met 24-7, gaat de Wederpartij uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en doet Wederpartij afstand, zonder enig voorbehoud, van haar eigen voorwaarden.
2. In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de Overeenkomst, heeft eerstgenoemde voorrang.
3. Indien het geheel of een deel van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is, laat dit onverlet de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen. De Overeenkomst zal ten volle en in zijn geheel van kracht blijven, slechts met uitzondering van de bepaling of een deel van de bepaling dat nietig werd verklaard. 24-7 en Wederpartij zullen zich inspannen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling met een gelijkwaardig economisch effect.
4. Wederpartij zal 24-7 schriftelijk informeren over iedere verandering van haar juridische situatie.

Artikel 3: AANBIEDINGEN

1. Alle door 24-7 bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en/of andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze gegevens zijn voor 24-7 slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door 24-7 is bevestigd.

Artikel 4: OVEREENKOMST

1. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Wederpartij aanvaard wordt, heeft 24-7 het recht dit aanbod in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke bevestiging afwijken zijn slechts geldig, indien zij door 24-7 schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd aan Wederpartij.
3. Elke Overeenkomst wordt door 24-7 aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
4. 24-7 is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 5: PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van 24-7:
a) exclusief BTW, vrachtprijzen en andere heffingen en (accijnzen) belastingen van overheidswege;
b) gebaseerd op levering vanaf de locatie Grote Wade 62, 3439 NS te Nieuwegein of iedere andere opslagplaats van 24-7;
c) gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
d) vermeld in Euro’s.
3. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsbepalende factoren is 24-7 gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5. 24-7 is gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de Overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de factuur/facturen die in het kader van de Overeenkomst aan Wederpartij zal worden verzonden.

Artikel 6: LEVERING EN LEVERTIJD
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met 24-7 is overeengekomen, geschiedt levering op kosten van Wederpartij en gebeurt de overdracht van het risico op het ogenblik van de levering bij Wederpartij.
2. De door 24-7 opgegeven levertijden zijn geen dwingende termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen 24-7 en Wederpartij is overeengekomen.
3. Eventuele vertraging in transport, levering, installatie en aansluiting zal in geen geval de ontbinding van de Overeenkomst of de toekenning van een schadevergoeding en intrest tot gevolg hebben.

Artikel 7: BETALING

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met 24-7 is overeengekomen, dient betaling netto contant op de door 24-7 aangegeven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 dagen na datum factuur zonder korting, opschorting of verrekening.
2. 24-7 is gerechtigd om automatische incasso van haar facturen te verlangen. Wederpartij verplicht zich ertoe om op het eerste verzoek van 24-7 medewerking te verlenen aan automatische incasso waaronder het zorgdragen voor voldoende saldo op de bankrekening waar de automatische incasso van zal plaatsvinden.
3. De op de factuur vermelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Wederpartij is in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Hiervoor zal Wederpartij een ingebrekestelling ontvangen.
4. Zodra Wederpartij in verzuim is, is zij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5. Klachten over facturen dienen binnen drie (3) werkdagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk te zijn ingediend bij 24-7.
6. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn, wordt Wederpartij geacht de facturen te hebben goedgekeurd. Met inachtneming van punt 5 vervalt het recht om te klagen.
7. Het indienen van een klacht ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens 24-7.

Artikel 8: EIGENDOM

1. 24-7 is gerechtigd, en voor zover nodig stemt Wederpartij er mee in, dat het eigendom van de Automaat en/of Toebehoren bij een derde kan (komen te) berusten of dat de Automaat en/of Toebehoren kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van 24-7 te vorderen heeft of mocht hebben.
2. Niet tegenstaande het bestaan van de Overeenkomst zal Wederpartij de Automaat en/of Toebehoren op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Wederpartij zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra deze derde afgifte van de Automaat en/of Toebehoren zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van 24-7 jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden.
3. Afgifte als voornoemd van de Automaat en/of Toebehoren dient te geschieden op de locatie waar de Automaat en/of Toebehoren zich bevindt en aan door deze derde aangewezen persoon.
4. Indien de situatie van het vorige lid zich voordoet en deze derde het gebruik van de Automaat en/of Toebehoren door Wederpartij zou willen continueren, is Wederpartij verplicht om op eerste verzoek van deze derde een Overeenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige Overeenkomst en onder gelijkluidende condities.
5. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk wetboek geheel uit.
6. Het hiervoor geformuleerde derdenbeding kan noch door 24-7, noch door de Wederpartij worden herroepen.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. Onverminderd de bepalingen over aansprakelijkheid elders in deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van 24-7 beperkt tot vergoeding van directe Schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde nettoprijs of factuurwaarde van de Automaat en/of het Toebehoren of de Dienst die tot de aansprakelijkheid van 24-7 heeft geleid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe Schade meer bedragen dan de uitkering die de verzekeraar van 24-7 uitkeert.
2. Aansprakelijkheid voor indirecte Schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
3. Wederpartij vrijwaart 24-7 voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de Schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 24-7 meldt.
5. Iedere aansprakelijkheid van 24-7 vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de Automaat en/of Toebehoren of Diensten zijn geleverd.
6. Voor Schade veroorzaakt door opzet en grove schuld van ondergeschikten is 24-7 niet aansprakelijk.
7. Wanneer sprake is van een huur- en/of Operating Overeenkomst, is gedurende de duur van de huur-en/of Operating Overeenkomst het risico van de schade, zowel direct als indirect alsmede gevolgschade aan Automaten en Toebehoren voor rekening van Wederpartij.
8. Wederpartij dient zich tegen de in het vorige lid genoemde risico’s te verzekeren, verzekerd te houden en rechten op een uitkering van de verzekeraar bij schade aan de door 24-7 ter beschikking gestelde Automaten en Toebehoren bij voorbaat over te dragen aan 24-7. Wanneer daartoe een handeling van Wederpartij is vereist, dan verplicht Wederpartij zich daartoe op het eerste verzoek van 24-7.
9. Wederpartij is verplicht storingen, schade aan, teniet gaan of verlies, gebreken en slecht functioneren van de Automaat en/of Toebehoren onverwijld aan 24-7 te melden, onder vermelding van het betreffende automaatnummer.

Artikel 10: OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke onvermijdbare, onvoorzienbare en onafwendbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet (meer) door Wederpartij van 24-7 kan worden verlangd. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is 24-7 gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de Overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de Overeenkomst op te schorten gedurende de duur van de overmacht, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van Schade, kosten of rente kan doen gelden.
2. In geval van overmacht is 24-7 gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
Artikel 11: ONTBINDING EN OPSCHORTING
1. Indien de Wederpartij in verzuim is met enige uit de wet, deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst op hem rustende verplichting, zijn de vorderingen van 24-7 onmiddellijk opeisbaar en heeft 24-7 het recht, geheel naar keuze van 24-7, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door dit in een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij kenbaar te maken, dan wel de verplichtingen van 24-7 uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de rechten van 24-7 op schadevergoeding.
2. In gevallen dat Wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel dat beslag op zijn gehele of een gedeelte van zijn bezittingen wordt gelegd;
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) over gaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen inbreng van zijn bedrijf in een nog op te richten of al bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
zijn al de vorderingen van 24-7 onmiddellijk opeisbaar en heeft 24-7 de bevoegdheid om nakoming van de verplichtingen van 24-7 geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat Wederpartij zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld.
3. Indien een in het vorige lid genoemde dergelijke zekerheid niet binnen een door 24-7 gestelde redelijke termijn wordt gesteld, heeft 24-7 het recht de Overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd de rechten van 24-7 op schadevergoeding.

Artikel 12: GARANTIE

1. Nieuwe Goederen, Automaten en Toebehoren: Als start/peildatum voor de bepaling van de aanvang van de garantieperiode geldt de installatiedatum. De garantieperiode van nieuwe goederen bedraagt één (1) jaar, echter uitdrukkelijk uitgezonderd het watersysteem waarop 6 maanden garantieperiode van toepassing is.
2. In afwijking van artikel 12, lid 1 geldt ook voor het watersysteem een garantieperiode van één (1) jaar na installatiedatum, wanneer door 24-7 bij installatie een nieuwe Brita of BWT waterfilter is geplaatst.
3. Occasion/gebruikte Goederen, Automaten en Toebehoren: Als start/peildatum voor de bepaling van de aanvang van de garantieperiode geldt de installatiedatum. De garantieperiode van nieuwe goederen bedraagt twee (2) maanden, echter uitdrukkelijk uitgezonderd het watersysteem waarop geen garantieperiode van toepassing is.
4. In afwijking van artikel 12, lid 3 geldt ook voor het watersysteem een garantieperiode van twee (2) maanden na installatiedatum, wanneer door 24-7 bij installatie een nieuwe Brita of BWT waterfilter is geplaatst.
5. Diensten: Op geleverde diensten, waaronder begrepen reparaties aan goederen welke in eigendom van Wederpartij toebehoren, geldt een garantieperiode van zes (6) weken na verrichte diensten.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 24-7 en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: GESCHILLEN

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van 24-7 bevoegde rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van 24-7 om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 15: INGANGSDATUM EN DEPONERING
1. Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 9 mei 2016 gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 65602692